Jogszabályok érthetően

A Magyar Közlöny 2018. december 17. és december 23. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok

Magyar Közlöny 201.(2018. 12.17.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 202. (2018. 12. 17.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 203. (2018.12.18.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 204.(2018. 12.18.) szám

 

1. Az agrárminiszter 41/2018. (XII. 18.) AM rendelete a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet új előirányzatokkal, valamint egyes előirányzatok felhasználási szabályainak változásával összefüggő módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2018.12.18.

Hatályba lépés napja: 2019.01.01.

 

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 

Magyar Közlöny 205. (2018. 12. 19.) szám

 

1. 2018. évi CXI. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2018.12.19.

Hatályba lépés napja: 2018.12.31., illetve 2019.01.05., valamint 2021.01.01.

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása értelmében e törvénynek az egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CXI. törvénnyel megállapított 91. § (6) bekezdésének rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása értelmében módosult a natúrparkra vonatkozó szabályozás az alábbiak szerint:„q) natúrpark: a helyi közösségek (önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek és az érintett lakosság) összefogása eredményeként létrejövő, a táji, természeti és kulturális értékek megőrzésén és fenntartható hasznosításán alapuló terület- és vidékfejlesztési célok megvalósulását is támogató, meghatározott területre vonatkozó együttműködés, amely e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint jön létre;”

 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása értelmében módosultak a személyes illetékmentességben részesülő személyek köre.

 

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása értelmében

a) kamarának a vadászjegy kiállításával és érvényesítésével, valamint a vadászati engedély kiállításával kapcsolatos eljárásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatásidíj-mentes,

b) a kamara által az államtól átvett feladatok térítéseként az (1) bekezdés b) pontja szerinti bevételnek minősül a vadászjegy és a vadászati engedély kiállításáért a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 61. § (3) bekezdése és 63. § (3) bekezdése szerinti díj teljes összege.

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása értelmében a zálogjog, az ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom vagy elidegenítési tilalom, illetve a végrehajtási jog törlése tárgyában hozott határozatot a széljegyzett beadványok rangsorára való tekintet nélkül kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.

 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása értelmében a helyszíni ellenőrzést a tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas időben, a tenyészidőszakon belül kell elvégezni.

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása értelmében:

a) módosult a MePAR fogalom,

b) új fejezetkén került megállapításra „Jogszabályban meghatározott, a Gazdaságfejlesztési- és Innovációs Operatív Programból származó támogatások kihelyezésével összefüggő egyes eltérő szabályok”,

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása értelmében:

a) módosult a törvény hatálya,

b) az engedélyköteles termék reklámjának összhangban kell lennie az engedély tartalmával vagy a nyilvántartásba vett adatokkal,

c) módosult „Az élelmiszer- és takarmány-vállalkozások, valamint az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagot és tárgyat előállítók és az első magyarországi forgalomba hozók kötelezettségei” című anyagrész,

d) módosult FELIR tartalma,

e) az Országos Járványvédelmi Központ elrendelheti az 51. § (3) bekezdésben meghatározott állat-járványügyi intézkedéseket,

f) módosult az alábbi fejezetcím: „JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI RENDSZER, JÁRVÁNYOKKAL ÉS KÁROSÍTÓK FELSZAPORODÁSÁVAL KAPCSOLATOS, ÉLELMISZER ÉS TAKARMÁNY-BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, VALAMINT A KÁRTALANÍTÁS SZABÁLYAI”

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása értelmében:

a) az alábbiak szerint módosult a faanyag kereskedelmi lánc fogalma:azon folyamatok és az abban szereplők összessége, amelyek közvetlen vagy közvetett hatással vannak az e törvény hatálya alá tartozó faanyagok, termékek előállítására, felhasználására, feldolgozására, tárolásárára, szállítására, kereskedelmére, vagy forgalomba hozatalára;

b) a fatermékek forgalmazásának hatékony ellenőrzése érdekében az erdészeti hatóság és a rendőrség, az állami adó- és vámhatóság, a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint az önkormányzati adóhatóság köteles egymással együttműködni,

c) szállítójármű használatának tiltására vagy korlátozására vonatkozó döntés tekintetében, amennyiben a szállítójármű üzemben tartója, annak hiányában tulajdonosa személyében változás következik be, a gépjármű nyilvántartásba bejegyzett új üzemben tartót vagy tulajdonost kell jogutódnak tekinteni,

d) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontja alapján, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött megbízási szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási idővel felmondhatja,

e) a (25) bekezdés szerinti szerződések 2020. május 7-én hatályukat vesztik, az ilyen jogcímen fennálló bejegyzéseket az erdészeti hatóság törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása értelmében:

    1.  

módosultak a fogalom meghatározások,

b) a települési önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatában,

c) módosultak az Ágazati Értéktár Bizottság tagjaira vonatkozó szabályok

d) a HB jogosult a Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő nemzeti értékek felülvizsgálatára, amely során:

da) amennyiben a már felvett nemzeti érték leírása kiegészítésre szorul, elfogadhatja annak módosított szövegét;

db) egymással szoros kapcsolatban álló kiemelkedő nemzeti értékeket, hungarikumokat, egységes elnevezés alatt, a nemzeti értékek alcímben való feltüntetésével kezelhet;

dc) dönthet a nemzeti érték Magyar Értéktárból, Hungarikumok Gyűjteményéből való törléséről.

 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása értelmében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben történő felhasználás céljából minden év januárjában – díjmentesen, de az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó munkadíj megfizetése mellett – hozzáférhet az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból előállított, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer részét képező kataszteri fedvény adataihoz,

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása értelmében a törvény alkalmazásában illetékességi területen hivatásos halőr tekintetében a működési területét érintő valamennyi halgazdálkodási vízterületet, halastavat, valamint annak partját, állami halőr tekintetében országos illetékességet kell érteni.

 

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása értelmében:

a) tagot az adott hegyközség területén, a 4. § a), b) vagy c) pontja szerint végzett tevékenysége alapján kell besorolni. A hegyközségi tanács szőlészeti szekciójába tartozó küldöttet a szőlészeti termelők, a borászati szekciójába tartozó küldöttet a borászati termelők választják meg maguk közül.

b) a közgyűlés a tagok közül megválasztja az ellenőrző bizottság elnökét, valamint további két tagját. Ha a hegyközségi tanács tagjainak száma 10 fő vagy annál kevesebb, akkor az ellenőrző bizottság tagjainak megválaszthatóak a hegyközségi tanácsot alkotó hegyközségek ellenőrző bizottságainak a hegyközségi tanácsnak nem tag elnökei.”

c) hegyközségi tanácsok borrégiónként borrégiós tanácsot alakítanak. A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa borrégiós tanácsnak minősül.

d) hegyközségi szervezet szőlészeti-borászati termelési vagy – a közösségi borpromóció kivételével – kereskedelmi tevékenységet nem folytathat,

e) a borrégiós tanácsokat a hegyközségi tanácsoknak – a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa kivételével – legkésőbb 2019. május 31. napjáig kell megalakítani.

 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása értelmében:

a) módosult a törvény néhány fogalom meghatározása,

b) halgazdálkodásra jogosult a jogosultságában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen bekövetkezett tömeges hal- vagy más hasznos víziállat-pusztulást köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak,

c) a horgászati célú halgazdálkodás keretében kizárólag horgászattal hasznosított halastó üzemeltetője nem minősül a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabály szerinti önellenőrzésre köteles kibocsátónak,

d) az önkormányzatot illeti meg a halgazdálkodási jog, ha az ingatlan, amelyen a lefolyástalan állóvíz típusú nyilvántartott halgazdálkodási vízterület fekszik, a folyam, folyó, vízfolyás mentett oldalán helyezkedik el, és az önkormányzat többségi tulajdonában áll,

e) az állam tulajdonában álló művelés alól kivett területnek minősülő földrészletnek vagy ilyen földrészlet állami tulajdonban álló tulajdoni hányadának eladása esetén, ha a földrészleten nyilvántartott halgazdálkodási vízterület fekszik, az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg

ea) a halgazdálkodásra jogosultat a 22. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vagyonkezelő kivételével;

eb) a horgászszövetséget.

f) az állami halászjegyet és a halász fogási naplót a horgászszövetség, valamint a horgászszövetség által megbízott horgászszervezet adhatja ki. Az állami halászjegy rekreációs halászatra jogosít, amelynek országos rendjét az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg. Az állami halászjegyet és a halász fogási naplót kiadó szervezet nyilvántartást vezet az általa kiadott állami halászjegyről és halász fogási naplóról,

g) az állami horgászjegy és a horgász fogási napló összevont halfogásra jogosító okmányként is kiadható,

h) horgászszövetség nyilvántartja és honlapján közzéteszi a horgászszervezetek által kiadható területi jegyek jogosultsági típusait,

i) a halgazdálkodásra jogosult köteles 5 évre szóló halgazdálkodási tervet készíteni minden olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre, amelyre nézve területi jegyet ad ki, vagy amelyen horgászati célú haltermelést végez. A halgazdálkodási tervet a halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá.”

j) a hivatásos halőr működési területét a megbízó határozza meg, amelyet köteles a halgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. A hivatásos halőr jogosult a működési területén kívüli nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen is eljárni,

k) változok a halgazdálkodási, valamint a halvédelmi bírság kiszabási rendje.

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény módosítása értelmében a 79. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

 

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIV. törvény módosítása értelmében 7. § (2) bekezdés 2020. január 1-jén lép hatályba.

 

Magyar Közlöny 206. (2018.12.20.)szám

 

1. Az agrárminiszter 43/2018. (XII. 20.) AM rendelete egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2018.12.22.

Hatályba lépés napja: 2019.01.01.

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása értelmében

a) a vadászati engedély kiváltása

aa) megkezdett harminc naponként tízezer forint,

ab) egy évre százezer forint.

b) a fel nem használt vadászati engedély nem váltható vissza. A vadászati engedély elvesztése, megsemmisülése esetén a pótlásként kiadott engedély után a teljes összeget kell ismételten megfizetni.”

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosítása értelmében hatályát veszti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági

szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a) 6. alcíme; és

b) 1. melléklet 13.1. pontja.

 

2. Az agrárminiszter 44/2018. (XII. 20.) AM rendelete a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2018. 12.20.

Hatályba lépés napja: 2019.01.01.

 

A kísérleti célú rendelet az alábbi módosításokat tartalmazza:

a) az (1) bekezdés szerinti kísérleti célú vetőmag felhasználása iránti, a NÉBIH-hez benyújtott kérelem tartalmazza a kísérleti cél, a faj, a fajta, a mennyiség, valamint a kísérlet helyének megjelölését,

b) a „Vetőmagnak nem alkalmas” minősítéskor, ha a termés fajtatisztaságát nem befolyásoló helyrehozható hiba történt, és a vetőmag-előállító 24 órán belül a NÉBIH szántóföldi ellenőrzésre vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint a hiba megszüntetése melletti minősítés megismétlését kezdeményezi a NÉBIH-nél, a vetőmag-előállító a hibát a megismételt szemléig kijavítja,

c) Magyarországon árutermesztésre és továbbszaporításra forgalomba kerülő, továbbá minden export és import vetőmagot ISTA minősítés esetén a NÉBIH, egyéb minősítés esetén a járási hivatal („A fémzárolás általános előírásai” alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) fémzárolja a törvény 20. §-a és a NÉBIH honlapján közzétett fémzárolási szabályzatában foglaltak szerint.

 

 

Magyar Közlöny 207.(2018.12.20.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 208. (2018.12.21.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 209. (2018.12.21.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 210.(2018.12.21.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.Budapest, 2018.12.28.

Korábbi változások

A Magyar Közlöny 2019. május 13. és május 19. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.20
A Magyar Közlöny 2019. május 6. és május 12. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.13
A Magyar Közlöny 2019. április 29. és május 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.06
A Magyar Közlöny 2019. április 22. és április 28. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.04.29
A Magyar Közlöny 2019. március 25. és március 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.04.01
A Magyar Közlöny 2019. március 11. és március 17. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.03.18
A Magyar Közlöny 2019. március 04. és március 10. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.03.11
A Magyar Közlöny 2019. február 11. és február 17. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.18
A Magyar Közlöny 2019. február 4. és február 10. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.10
A Magyar Közlöny 2019. január 28. és február 3. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.04
A Magyar Közlöny 2019. január 21. és január 27. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.28
A Magyar Közlöny 2019. január 07. és január 13 között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.16
A Magyar Közlöny 2019. január 1. és január 6. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.07
A Magyar Közlöny 2018. december 24. és december 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.03
A Magyar Közlöny 2018. december 10. és december 16. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.18
A Magyar Közlöny 2018. december 3. és december 9. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.13
A Magyar Közlöny 2018. november 19. és november 25. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.26
A Magyar Közlöny 2018. november 12. és november 18. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.20
A Magyar Közlöny 2018. november 5. és november 11. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.12
A Magyar Közlöny 2018. október 29. és november 4. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.05
A Magyar Közlöny 2018. október 22. október 28. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.29
A Magyar Közlöny 2018. október 15. október 21. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.24
A Magyar Közlöny 2018. október 8. október 14. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.16
A Magyar Közlöny 2018. október 1. október 7. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.10
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 24. és szeptember 30. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.01
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 10. és szeptember 16. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.20
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 3. és szeptember 9. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.12
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 27. és szeptember 2. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.03
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 20. és augusztus 26. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.27
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 13. és augusztus 19. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.21
A Magyar Közlöny 2018. július 30. és augusztus 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.13
A Magyar Közlöny 2018. július 30. és augusztus 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.08
A Magyar Közlöny 2018. július 23. és július 29. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.07.30