Jogszabályok érthetően

A Magyar Közlöny 2018. december 24. és december 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok

Magyar Közlöny 212.(2018. 12.27.) szám

 

 

1. 2018. évi CXXXVI. törvény egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2018.12.27.

Hatályba lépés napja: 2019. 01.11.

 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása értelmében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény alapján az államot megillető elővásárlási illetve vételi jogot az ott meghatározott módon az NFA gyakorolja.

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása értelmében módosult:

a) a helyben lakó szomszéd fogalma

b) az elővásárlásra jogosulti kör (a tevékenységhez igazodó mérték figyelembe vételével)

c) az mezőgazdasági igazgatási szerv jogosultsága,

d) az agrárkamara jogosultsága, azaz az önkormányzatok helyett a jövőben saját jogán jogosult kiadni ügyféli jogállása alapján az állásfoglalását,

e) az agrárkamara jogosult megvizsgálni a szerző fél személyi körülményeit, és ezek bizonyítására felszólítja az érintett felet,

f) az agrárkamara jogosult a csere szerződést is megvizsgálni,

g) a mezőgazdasági igazgatási szerv jogosult a szerződést megtámadni,

h) csak a mezőgazdasági igazgatási szerv határozata támadható meg a bíróságnál, a bíróság a mezőgazdasági igazgatási szerv határozatát nem változtathatja meg,

i) a mezőgazdasági igazgatási szerv jogosult felülvizsgálni az új szempontok figyelembevételével a föld használatára kötött szerződést,

j) új feles bérleti illetve részesművelési megállapodás nem köthető, a meglevők pedig 2028. decemberében megszűnnek.

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása értelmében:

a) a családi gazdaság számát is fel kell tüntetni a szerződésen,

b) ha a tulajdonszerzés célja a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szaporítóanyagelőállítás folytatása, igazolni kell, hogy az elővásárlásra jogosultat a növénytermesztési hatóság földet használó és a vetőmag táblát bejelentő szaporítóanyag-előállítóként nyilvántartásba vette,

c) a helyi földbizottság az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat feladatkörében eljárva

ca) az eljárás tárgyát képező ügyben,

cb) az állásfoglalásával érintett más ügyben, valamint

cc) egyedi azonosításra nem alkalmas módon statisztikai célból

használhatja fel,

d) a NAK előtti eljárás időtartama 30 nap, de az ügyfél nyilatkozata nem számít bele.

e) amennyiben valaki a őt éves időintervallumon belül elvásárlási jogát megszegi, végső soron vele szemben a vételi jog szabható ki az eredeti vételáron.

 

2. 2018. évi CXXXVII. törvény egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2018.12.27.

Hatályba lépés napja: 2019.01.11.

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása értelmében a természetvédelmi hatóság kártalanítást fizet, ha a védett állatfaj egyedének kártétele azért következett be, mert

a) nem tett eleget az (1) bekezdésben meghatározott, megalapozott kérelemnek;

b) jogerős bírói ítélet megállapította, hogy jogsértően nem engedélyezte megfelelő riasztási vagy kárelhárítási módszer alkalmazását;

c) indokolatlanul nem teljesítette a (3) bekezdésben meghatározott kérést.

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása értelmében:

a) a törvény hatálya az e törvényben meghatározott rendelkezések szerint vadászterületnek minősülő területre – ideértve a zárttéri vadtartás céljául szolgáló területeket is – és a természetes környezetben vadon élő vadfajokra, valamint a zárttéri vadtartó létesítményekben tartott vadfajokra terjed ki.

b) módosulnak a vadgazdálkodási üzemterv előírási,

c) a nem vadászterületen elejtett, befogott vagy elhullott vad – ideértve annak trófeáját is –, valamint a hullatott agancs, annak a vadászatra jogosultnak a tulajdonába kerül, amelyiknek a vadászterületéről a vad odakerült. Kétség esetén tulajdonosnak a fellelés helye szerinti legközelebbi vadászterület vadászatra jogosultját kell tekinteni,

d) vadászati jog gyakorlásának minősül, ha a vadászatra jogosult:

da) e törvényben előírt feltételek megléte esetén saját tulajdonában álló vadászterületén vagy az általa haszonbérelt vadászterületen saját maga vadászik;

db) az általa meghívott vadász számára biztosítja a vadászat lehetőségét (a továbbiakban: vendégvadászat);

dc) írásbeli megállapodás alapján, ellenérték fejében biztosítja más vadász, vadásztársaság, gazdasági társaság számára meghatározott fajú, ivarú és számú vad vadászatát (a továbbiakban: bérvadászat),

e) társult vadászati jog esetén a 12. § (1) bekezdése szerinti kérdésekben való határozat meghozatalát a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított egyötöde hirdetmény közzététele útján kezdeményezheti. A hirdetmény közzététele iránti kérelmet a gyűléssel érintett vadászterületfekvése szerint illetékes vadászati hatósághoz kell benyújtani. A hirdetménynek tartalmaznia kell a tulajdonosiközösség gyűlésének helyét, idejét és napirendi pontjait, a képviselet szabályaira való figyelmeztetést, továbbá a vadászterület térképi megjelölését.

f) a tájegységi vadgazdálkodási terv az adott térségre vonatkozóan tartalmazza a vadállomány-szabályozás irányelveit,

g) vizsga a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával, továbbá a természetvédelemmel kapcsolatos elméleti ismeretekből, valamint sörétes és golyós vadászlőfegyverekr ől szóló elméleti részből és – kivéve a kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászókat – gyakorlati vadászlövészetből áll,

h) vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat és annak vadászatára jogosult, valamint akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett,

i) felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza a vadászjegy és a vadászati engedély kiállítására, érvényesítésére, visszavonására, valamint az értük fizetendő költségtérítés mértékére vonatkozó szabályokat.

 

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása értelmében az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény hatálybalépésének napjával

a) a taggal szemben csak olyan fizetési kötelezettség teljesítése miatti eljárás indítható,

b) a taggal szemben csak olyan fizetési kötelezettség állapítható meg, vagy

c) a tag a társulat részére csak olyan fizetési kötelezettséget köteles teljesíteni,

amely a közgyűlés 23/A. § (5) bekezdése szerinti határozatán alapszik.

Az (1) bekezdésben foglaltakat a folyamatban levő bírósági, valamint végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a tag által a 2012. december 27. napját megelőzően hozott küldöttgyűlési határozat alapján a társulat részére már teljesített fizetés nem követelhető vissza.

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása értelmében a vadászati igazgatás külön válik az erdészeti igazgatástól.

 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása értelmében:

a) e törvény alkalmazásában küldöttválasztó közgyűlés a kamarai tagok olyan ülés tartása nélküli választói akaratnyilvánító fóruma, amelynek kizárólagos célja a megyei küldöttgyűlési küldöttek megválasztása,

b) a tagjegyzék tartalmazza gazda esetében az őstermelői igazolványa számát, annak hatályossági és érvényességi időtartamát, valamint a biztosítási jogviszonyára vonatkozó adatát,

c) a gazdaságszerkezeti nyilvántartás tartalmazza a tag által használt földterületre vonatkozó adatokat,

d) az agrárkamara a mezőgazdasági igazgatási szervvel kötött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a mező- és erdőgazdasági földek forgalmához kapcsolódó hatósági ellenőrzések lefolytatásában,

e) bővültek a kamara szolgáltatási feladatai,

f) az elnökség tagja országos etikai bizottság elnöke,

g) munkajogilag tisztázták a kamara elnökének, a főigazgatónak és a kabinetfőnököt megillető jogosítványokat.

 

 

Magyar Közlöny 213. (2018. 12.27 .) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

 

Magyar Közlöny 214. (2018.12.27.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

 

Magyar Közlöny 215.(2018.12.28.) szám

 

1. Az agrárminiszter 45/2018. (XII. 28.) AM rendelete a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2018.12.28.

Hatályba lépés napja: 2018.12.31., illetve 2019.01.01. , 2020.01.01.

 

A rendelet alapján a következő módosításokra került sor:

a) a mentést végző személy feladatai változtak,

b) a halgazdálkodási hatóság bárkit kijelölhet a kár mentesítésére,

c) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen és partján horgászállás, egyéb horgászati célú létesítmény, vízilétesítmény – a létesítéshez szükséges hatósági, vagyonkezelői engedélyeken túl – csak a halgazdálkodásra jogosult előzetes hozzájárulásával létesíthető,

d) vagyonkezelő a halgazdálkodási jogot harmadik személynek nem engedheti át, ugyanakkor a horgászszövetséggel, a horgászszövetség tagjával vagy tagszervezete tagjával a horgászat lehetőségének biztosítására megállapodást köthet,

e) halgazdálkodási vízterületek és halgazdálkodásra jogosultak nyilvántartása alcíme és szövege módosult,

f) módosult az állami halászjegy feltétele,

g) a horgászszövetség a honlapján az állami horgászjegy forgalmazási pontok címeit és elérhetőségi adatait, valamint azok nyitvatartási idejét köteles közzétenni,

h) módosultak az állami horgászvizsga letétele,

i) a regisztrációt követően kerül sor a nyilvántartásba vételre és a Magyar Horgászkártya kiadására,

j) a turista állami horgászjegy adattartalmát a halgazdálkodási hatóság honlapján teszi közzé,

k) a horgászszövetség az állami halászjegy vagy a halász fogási napló elvesztése vagy megsemmisülése esetén a 12. melléklet szerinti díj megfizetése ellenében intézkedik az okmány pótlásáról,

l) a horgászszövetség tagjának vagy tagszervezete tagjának minősülő horgászszervezetek által kiadható területi jegyek személyi jogosultságra, valamint az engedélyezett horgászmódszerre és a horgászkészségek számára vonatkozó típusait a horgászszövetség határozza meg és tartja nyilván,

m) a horgász a halfogásra jogosító okmányokat köteles horgászat közben a horgászhelyén magánál tartani,

n) a horgászszövetség a különféle horgászmódszerekhez igazodó országos versenyszabályzatait a halgazdálkodási hatóság honlapján közzétett adattartalommal alakítja ki,

o) halőrként a halgazdálkodásra jogosult képviselője kivételével nem alkalmazható olyan személy, aki az adott halgazdálkodási vízterületre érvényes halászati engedéllyel, illetve érvényes halászati területi jeggyel rendelkezik, illetve az, akivel szemben három éven belüli halvédelmi bírságot szabtak ki.

 

Magyar Közlöny 216. (2018.12.28.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 217. (2018.12.30.) szám

 

1. A Kormány 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról

 

Kihirdetés napja: 2018.12.30.

Hatályba lépés napja: 2019.01.01. illetve 2019. 02.28. , 2019.03.01.

 

A jogszabály szerint a mukkabér kötelező legkisebb összege 2019. január 1-jétől 149 000 forint, illetve a garantált bérminimum összege 2019. január 1-jétől 195 000 forint.

 

 

Budapest, 2019.01.03.

Korábbi változások

A Magyar Közlöny 2019. május 13. és május 19. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.20
A Magyar Közlöny 2019. május 6. és május 12. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.13
A Magyar Közlöny 2019. április 29. és május 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.06
A Magyar Közlöny 2019. április 22. és április 28. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.04.29
A Magyar Közlöny 2019. március 25. és március 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.04.01
A Magyar Közlöny 2019. március 11. és március 17. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.03.18
A Magyar Közlöny 2019. március 04. és március 10. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.03.11
A Magyar Közlöny 2019. február 11. és február 17. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.18
A Magyar Közlöny 2019. február 4. és február 10. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.10
A Magyar Közlöny 2019. január 28. és február 3. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.04
A Magyar Közlöny 2019. január 21. és január 27. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.28
A Magyar Közlöny 2019. január 07. és január 13 között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.16
A Magyar Közlöny 2019. január 1. és január 6. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.07
A Magyar Közlöny 2018. december 17. és december 23. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.25
A Magyar Közlöny 2018. december 10. és december 16. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.18
A Magyar Közlöny 2018. december 3. és december 9. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.13
A Magyar Közlöny 2018. november 19. és november 25. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.26
A Magyar Közlöny 2018. november 12. és november 18. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.20
A Magyar Közlöny 2018. november 5. és november 11. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.12
A Magyar Közlöny 2018. október 29. és november 4. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.05
A Magyar Közlöny 2018. október 22. október 28. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.29
A Magyar Közlöny 2018. október 15. október 21. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.24
A Magyar Közlöny 2018. október 8. október 14. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.16
A Magyar Közlöny 2018. október 1. október 7. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.10
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 24. és szeptember 30. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.01
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 10. és szeptember 16. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.20
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 3. és szeptember 9. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.12
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 27. és szeptember 2. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.03
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 20. és augusztus 26. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.27
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 13. és augusztus 19. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.21
A Magyar Közlöny 2018. július 30. és augusztus 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.13
A Magyar Közlöny 2018. július 30. és augusztus 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.08
A Magyar Közlöny 2018. július 23. és július 29. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.07.30