Jogszabályok érthetően

A Magyar Közlöny 2018. december 3. és december 9. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok

Magyar Közlöny 190. szám ( 2018.12.03.)

 

1. Az agrárminiszter 34/2018. (XII. 3.) AM rendelete az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről

 

Kihirdetés napja: 2018. december 3.

Hatályba lépés napja: kihirdetését követő hatodik hónap első napján

 

E rendelet hatálya az élelmiszer-előállítási tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozásra terjed ki.

E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a feldolgozatlan termékek termelésével kapcsolatos tevékenységre és az azt folytató élelmiszer-vállalkozásra;

b) az élelmiszer és a vendéglátó-ipari termék szállítására, valamint a szállítást végző élelmiszer-vállalkozásra;

c) az alacsony élelmiszerbiztonsági kockázatú, hűtést nem igénylő élelmiszer csomagolására és az alacsony élelmiszerbiztonsági kockázatú, hűtést nem igénylő csomagolt élelmiszerek raktározására, valamint az ezeket folytató élelmiszer-vállalkozásra;

d) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben szabályozott tevékenységre és az ott meghatározott kistermelőkre;

e) azon tevékenységekre és az azt folytató élelmiszer-vállalkozásokra, amelyek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet Mellékletének 3. Kiskereskedelem (vendéglátás) pontjában kerültek szabályozásra.

 

Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szükséges élelmiszeripari szakképesítéssel a szakmai felelős személynek kell rendelkeznie.

 

Magyar Közlöny 191. szám ( 2018.12.04.)

 

Az agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

 

Magyar Közlöny 192. szám ( 2018.12.05.)

 

Az agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 193. szám ( 2018.12.05.)

 

Az agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

 

 

Magyar Közlöny 195. szám ( 2018.06.)

1. Az agrárminiszter 35/2018. (XII. 6.) AM rendelete az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2018. december 6.

Hatálybalépés napja: 2018. december 7., egyes rendelkezések: 2019. január 1.

 

 

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása az igénybe vehető támogatási összegeket érinti.

 

A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a tárgyévben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a tárgyévet megelőző évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.”

 

Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A tárgyévben rendelkezésre álló támogatási keret összege 4000 millió Ft, amelynek terhére a tárgyévet megelőző évben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó jogos igények és a tárgyévben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.”

 

A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a következő 61/C. §-sal egészül ki: „61/C. § A 14. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2017-ben szüretelt szőlőre kiadott és határidőben első borászati termék származási bizonyítványra át nem váltott szőlő származási bizonyítvánnyal a Hktv. 41. § szerinti mulasztási bírság megfizetése mellett legkésőbb 2019. január 15-ig lehet kérelmezni az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását.”

 

A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki: „17/A. § A zöldség-, illetve gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság 2018. december 31-ével megszűnik, és ahhoz ezt követően szerkezetátalakítási programon alapuló támogatási jogviszonyból eredő jogok, illetve kötelezettségek – az Eljárási törvény 36. § (3) bekezdésében és 62/A–64/A. §-ában foglaltak kivételével – nem kapcsolódnak.”

 

A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki: „16/A. § Az e rendelet szerinti támogatási jogosultság 2018. december 31-ével megszűnik és ahhoz ezt követően szerkezetátalakítási programon alapuló támogatási jogviszonyból eredő jogok, illetve kötelezettségek – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kéréseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 36. § (3) bekezdésében és 62/A–64/A. §-ában foglaltak kivételével – nem kapcsolódnak.

 

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A jogcím finanszírozására a 2019. évben 100 millió forint használható fel.”

 

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 170 millió forint.”

 

A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint.”

 

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:) „20. ökológiai jelentőségű másodvetés: a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása után és a következő év első növényének vetése előtt, tárgyév október 1-jéig – a 3. mellékletben felsorolt vagy a 22. § (2) bekezdésében meghatározott, legalább két fajból – vetett növényállomány, amelyet zöldtrágyának vagy téli takarónövénynek használnak, és a következő évi első növény vetése előtt beforgatnak vagy bedolgoznak;”

 

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:„(1) E rendelet alapján a szőlőtermelő a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához az 1a–1b. melléklet szerinti mértékben és összegben vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) vehet igénybe

a) növényegészségügyi megelőzés, illetve

b) növényegészségügyi felszámolás

elvégzéséhez.

 

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1) E rendelet szerinti támogatás a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1500 millió forint összegig nyújtható a 2. mellékletben rögzített támogatási keretfelosztás szerint.”

 

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A program célja szerint a végső kedvezményezettek a tanulók. (3) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező.”

 

A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A jogorvoslati eljárásban meghozott döntésekre tekintettel az e rendelet szerinti támogatás (1) bekezdésben meghatározott keretösszege legfeljebb 1%-kal léphető túl.” Ezen túlmenően a javaslatban módosultak a támogatási öszegek is.

 

Magyar Közlöny 2018 évi 195. szám (2018. december 6.)

 

Az agrárgazdaságot érintő jogszabályt nem tartalmaz.

 

Budapest, 2018.december 13.

Korábbi változások

A Magyar Közlöny 2019. május 13. és május 19. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.20
A Magyar Közlöny 2019. május 6. és május 12. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.13
A Magyar Közlöny 2019. április 29. és május 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.06
A Magyar Közlöny 2019. április 22. és április 28. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.04.29
A Magyar Közlöny 2019. március 25. és március 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.04.01
A Magyar Közlöny 2019. március 11. és március 17. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.03.18
A Magyar Közlöny 2019. március 04. és március 10. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.03.11
A Magyar Közlöny 2019. február 11. és február 17. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.18
A Magyar Közlöny 2019. február 4. és február 10. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.10
A Magyar Közlöny 2019. január 28. és február 3. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.04
A Magyar Közlöny 2019. január 21. és január 27. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.28
A Magyar Közlöny 2019. január 07. és január 13 között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.16
A Magyar Közlöny 2019. január 1. és január 6. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.07
A Magyar Közlöny 2018. december 24. és december 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.03
A Magyar Közlöny 2018. december 17. és december 23. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.25
A Magyar Közlöny 2018. december 10. és december 16. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.18
A Magyar Közlöny 2018. november 19. és november 25. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.26
A Magyar Közlöny 2018. november 12. és november 18. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.20
A Magyar Közlöny 2018. november 5. és november 11. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.12
A Magyar Közlöny 2018. október 29. és november 4. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.05
A Magyar Közlöny 2018. október 22. október 28. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.29
A Magyar Közlöny 2018. október 15. október 21. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.24
A Magyar Közlöny 2018. október 8. október 14. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.16
A Magyar Közlöny 2018. október 1. október 7. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.10
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 24. és szeptember 30. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.01
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 10. és szeptember 16. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.20
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 3. és szeptember 9. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.12
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 27. és szeptember 2. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.03
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 20. és augusztus 26. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.27
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 13. és augusztus 19. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.21
A Magyar Közlöny 2018. július 30. és augusztus 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.13
A Magyar Közlöny 2018. július 30. és augusztus 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.08
A Magyar Közlöny 2018. július 23. és július 29. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.07.30